โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

สนใจสมัครเรียน

หลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย

เตรียมอนุบาล

รายละเอียด

อนุบาล 1

รายละเอียด

อนุบาล 2

รายละเอียด

อนุบาล 3

รายละเอียด

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ด้านร่างกาย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ด้านอารมณ์และจิตใจ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ด้านสังคม ธรรมชาติรอบตัว
ด้านสติปัญญา สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

กิจกรรมหรือวิชาที่สอนเสริม ให้กับเด็กปฐมวัยทุกระดับชั้น คือ

No. กิจกรรม No. กิจกรรม
1. ภาษาอังกฤษ 5. เทคโนโลยี
2. ภาษาไทย 6. ดนตรี
3. คณิตศาสตร์ 7. นาฏศิลป์
4 วิทยาศาสตร์ 8. พลานามัย

อัตราค่าเทอม

ภาคเรียน ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน
1 **,*** บาท
2 **,*** บาท
รวมทั้งสิ้น **,*** บาท

**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เพิ่มเติม

ระดับชั้นอนุบาล 1

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ด้านร่างกาย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ด้านอารมณ์และจิตใจ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ด้านสังคม ธรรมชาติรอบตัว
ด้านสติปัญญา สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

กิจกรรมหรือวิชาที่สอนเสริม ให้กับเด็กปฐมวัยทุกระดับชั้น คือ

No. กิจกรรม No. กิจกรรม
1. ภาษาอังกฤษ 5. เทคโนโลยี
2. ภาษาไทย 6. ดนตรี
3. คณิตศาสตร์ 7. นาฏศิลป์
4 วิทยาศาสตร์ 8. พลานามัย

อัตราค่าเทอม

ภาคเรียน ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน
1 **,*** บาท
2 **,*** บาท
รวมทั้งสิ้น **,*** บาท

**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เพิ่มเติม

ระดับชั้นอนุบาล 2

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ด้านร่างกาย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ด้านอารมณ์และจิตใจ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ด้านสังคม ธรรมชาติรอบตัว
ด้านสติปัญญา สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

กิจกรรมหรือวิชาที่สอนเสริม ให้กับเด็กปฐมวัยทุกระดับชั้น คือ

No. กิจกรรม No. กิจกรรม
1. ภาษาอังกฤษ 5. เทคโนโลยี
2. ภาษาไทย 6. ดนตรี
3. คณิตศาสตร์ 7. นาฏศิลป์
4 วิทยาศาสตร์ 8. พลานามัย

อัตราค่าเทอม

ภาคเรียน ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน
1 **,*** บาท
2 **,*** บาท
รวมทั้งสิ้น **,*** บาท

**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เพิ่มเติม

ระดับชั้นอนุบาล 3

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ด้านร่างกาย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ด้านอารมณ์และจิตใจ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ด้านสังคม ธรรมชาติรอบตัว
ด้านสติปัญญา สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

กิจกรรมหรือวิชาที่สอนเสริม ให้กับเด็กปฐมวัยทุกระดับชั้น คือ

No. กิจกรรม No. กิจกรรม
1. ภาษาอังกฤษ 5. เทคโนโลยี
2. ภาษาไทย 6. ดนตรี
3. คณิตศาสตร์ 7. นาฏศิลป์
4 วิทยาศาสตร์ 8. พลานามัย

อัตราค่าเทอม

ภาคเรียน ค่าใช้จ่าย / ภาคเรียน
1 **,*** บาท
2 **,*** บาท
รวมทั้งสิ้น **,*** บาท

**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เพิ่มเติม