โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

สนใจสมัครเรียน ปี 67
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์เป็นโรงเรียนของคณะมิสซังโรมันคาทอลิกอยู่ในความควบคุมของคณภคิณี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอบรมสั่งสอนกุลบุตร-กุลธิดาให้พร้อมด้วยคุณภาพ และศิลปวิทยาการทั้งหลาย อันเป็นเครื่องนำตนเองและประเทศชาติให้บรรลุถึงซึ่งความรุ่งเรืองสืบไป

โดยผู้ให้กำเนิดโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ คือ พระสังฆราชหลุยส์เวย์ (MONSEIQNEUR LOUISVEY) จัดตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ.2449 และ มอบให้คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (SOEUR DE ST.PAUL DE CHARRTRES) โดยมีท่านอธิการิณี อังแซล ลากรองซ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการิณีคนแรกของโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดกับบริเวณชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ในระยะแรกจัดการสอนภาษาฝรั่งเศษ ภาษาอังกฤษ และศิลปหัตถกรรมต่างๆ มีนักเรียนรุ่นแรกประมาณ 30 คน ต่อมาโรงเรียนจึงมีความเจริญมากขึ้น จึงได้ย้ายมาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน

เพิ่มเติม

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรปฐมวัย

รายละเอียด

หลักสูตรประถมศึกษา

รายละเอียด

หลักสูตรมัธยมศึกษา

รายละเอียด

รับสมัครนักเรียน / Admissions

เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

ปีการศึกษา 2567

ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียน (เท่านั้น)

สอบถาม โทร 02-465-0954

เปิดรับสมัครตั้งแต่
อายุ 2 ขวบ เป็นต้นไป

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ปีการศึกษา 2567

ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียน (เท่านั้น)

สอบถาม โทร 02-465-0954

มัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2567

ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียน (เท่านั้น)

สอบถาม โทร 02-465-0954

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2567

ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียน (เท่านั้น)

สอบถาม โทร 02-465-0954