เทียบโอน
เทียบโอน
คือตอนนี้เรียนมหาลัยปี2 สาขาการโรงแรม ไม่ทราบว่าสามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาเรียน ปวส การโรงแรม (ทวิภาคี) ได้ไหมค่ะ ค่าเทอมเท่าไหร่