ดูตัวอย่างจดหมาย

ดูตัวอย่างจดหมาย

ดูตัวอย่างจดหมาย

ดูตัวอย่างจดหมาย

ดูตัวอย่างจดหมาย

จดหมายราชการ
THE    END
Thursday, September 23, 2004

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ(จดหมายราชการภายใน)
หนังสือราชการ(จดหมายราชการภายนอก)
จดหมายธุรกิจต่างประเทศ(แบบไทย)

 

 

 

หนังสือราชการ(จดหมายราชการภายใน)

หนังสือภายใน

         หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนาก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดทำตามแบบตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 รายละเอียดที่จะ  ต้องพิมพ์มีดังนี้

     1. ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือพร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)
     2. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง
     3. วันที่ พิมพ์เลขที่ ชื่อเต็มของเดือน เลข พ.ศ. ที่ออกหนังสือ
     4. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือเดิม
     5. คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ
        (ให้ใช้ตามระเบียบงานสารบรรณที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก   2 เช่นเดียว กับหนังสือภายนอก
     6. ข้อความ ลงข้อความสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
     7. ชื่อและตำแหน่ง ปฏิบัติตามหนังสือภายนอกโดยอนุโลม
หนังสือราชการ(จดหมายราชการภายนอก)

การวางรูปแบบการพิมพ์หนังสือภายนอก


          การวางรูปแบบในการพิมพ์หนังสือภายนอกให้เรียงตามลำดับตามระเบียบงานสารบรรณดังกล่าวข้างต้นโดยเว้นว่างไว้ ตรงริมขอบด้านซ้ายมือห่าง นิ้ว และริมด้านขวาเข้ามา 1 - ในการพิมพ์งานผลิตควรคำนึงถึงความสะอาดของจดหมายที่เกิดจาก การพิมพ์และกระดาษที่ใช้พิมพ์ รวมทั้งการแบ่งคำที่ถูกต้อง เมื่อเกิดคำผิดมาก ๆ หรือใช้ยางลบ ลบดูแล้วไม่สะอาดควรพิมพ์งานนั้น ๆ ใหม่งานที่สะอาดย่อมนำมาซึ่งความประทับใจแก่ผู้อ่านและผู้ลงนามในจดหมายที่พิมพ์

ขนาดของกระดาษมาตรฐานที่ใช้พิมพ์หนังสือภายนอก
มาตรฐานกระดาษ โดยปฏิบัติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาวน้ำหนัก 60 กรัมต่อตารางเมตร มี 3 ขนาด คือ

    1. ขนาดเอ 4 หมายความว่า ขนาด 210 มิลลิเมตร คูณ 297 มิลลิเมตร
    2. ขนาดเอ 5 หมายความว่า ขนาด 148 มิลลิเมตร คูณ 210 มิลลิเมตร
    3. ขนาดเอ 8 หมายความว่า ขนาด 52 มิลลิเมตร คูณ 74 มิลลิเมตร

ขนาดมาตรฐานของตราครุฑแบ่งเป็น 2 ขนาด คือ
    1. ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร
    2. ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

การพิมพ์หนังสือราชการภายนอกมีความยาวเกิน 1 หน้าหลักในการปฏิบัติในการพิมพ์หนังสือราชกาภายนอก มีความยาวเกิน 1 หน้า
    1. ผู้พิมพ์ควรพิจารณาดูว่าข้อความของจดหมายยาวมากเพียงใดในกรณีที่มีคามยาวเพียงเล็กน้อยและสามารพจะพิมพ์ได้ใน        หน้าเดียวผู้พิมพ์ควรจะได้ประหยัดเนื้อที่ในการพิมพ์ให้มาก เพื่อให้จดหมายฉบับนั้น ๆ พิมพ์เพียงหน้าเดียง
    2. ในกรณีที่มีคามยาวจำเป็นต้องขึ้นหน้าใหม่ ข้อความที่จะขึ้นหน้าใหม่นั้น ควรมีความยาวอย่างน้อย 1 ย่อหน้า หรือ ประมาณ          3 - 4 บรรทัด ของข้อความ
    3. ใช้กระดาษขาวขนาดเดียวกับกระดาษครุฑพิมพ์ในแผ่นที่ 2 หรือแผ่นอื่น ๆ
    4. บางหน่วยงานก่อนจะขึ้นหน้าที่ 2 ที่มุมล่างด้านขวาจะพิมพ์ข้อความประมาณ 2 - 3 คำแรกของหน้าที่ 2

จดหมายธุรกิจต่างประเทศ(แบบไทย)

จดหมายธุรกิจแบบต่างประเทศ


ลักษณะของการพิมพ์จดหมายแบบต่างประเทศ นำรูปแบบของจดหมายภาษาอังกฤษซึ่งนิยมใช้พิมพ์ในปัจจุบันนี้มี 3 แบบ คือ

1. แบบฟลูบล็อค
2. แบบบล็อค หรือบางแห่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบมอดิไฟต์บล็อค
3. แบบเซมิบล็อค

ลักษณะที่เด่นชัดของรูปแบบจดหมายธุรกิจแบบฟลูบล็อค คือทุกส่วนไม่ว่าจะ
เป็นวันที่ ชื่อ ที่อยู่ผู้รับ คำขึ้นต้น ข้อความ คำลงท้าย ชื่อ ตำแหน่ง ชื่ออ้างอิง สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) จะมีพิมพ์ชิดกั้นระยะซ้ายตลอด

1. การพิมพ์วันที่ พิมพ์เฉพาะเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. เช่นเดียวกับ
หนังสือราชการภายนอก โดยปัดจากหัวกระดาษจดหายลงมา ปัด
2. ชื่อที่อยู่ผู้รับ ปัดจากวันที่ 2 - 4 ปัด ชื่อและที่อยู่ผู้รับไม่ควรเกิน 4 บรรทัด ทั้งนี้บรรทัดแรดเป็นชื่อผู้รับหรือตำแหน่ง บรรทัดต่อไปจะเป็นที่อยู่
3. คำขึ้นต้น ปัดจากที่อยู่ผู้รับบรรทัดสุดท้าย หลังคำขึ้นต้นเคาะ 2 เคาะ
4. ข้อความจดหมาย ปัดจากคำขึ้นต้น ปัด แล้วจึงเริ่มพิมพ์ข้อความ
5. คำลงท้าย พิมพ์ใต้ข้อความบรรทัดสุดท้าย ปัด
6. ชื่อบริษัท (ถ้ามี) พิมพ์ใต้คำลงท้ายโดยปัดจากคำลงท้าย ปัด
7. ชื่อผู้ลงนามในจดหมาย ปัดจากคำลงท้ายหรือชื่อบริษัท ปัด
8. ตำแหน่งพิมพ์ต่อจากชื่อผู้ลงนามในจดหมายโดยปัดลงมา 1 ปัด
9. ชื่อย่ออ้างอิง ปัดจากตำแหน่ง ปัด (ใช้อักษรนำชื่อตัวและอักษรนำชื่อสกุล)
10. สิ่งที่ส่งมาด้วย พิมพ์ใต้ชื่อย่ออ้างอิงปัดลงมา 1 ปัด หรือ
(ข้อสังเกตการพิมพ์จดหายธุรกิจแบบต่างประเทศทั้ง 3 แบบ ชื่อผู้ลงนามในจด
หมายจะไม่มีคำนำหน้านามและวงเล็บและไม่ต้องพิมพ์วางศูนย์)

วิธีพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบบล็อค หรือมอดิไฟต์บล็อค
ระยะปัดแคร่ของแต่ละส่วนของตัวจดหมายเหมือนกับแบบฟลูบล็อค และทุกส่วนก็พิมพ์เหมือนกันกับแบบฟลูบล็อค ยกเว้น

1. วันที่ มาอยู่กึ่งกลางของกระดาษ
2. คำลงท้าย ชื่อบริษัท (ถ้ามี) ชื่อ ตำแหน่ง พิมพ์ตรงกับกึ่งกลางของกระดาษ โดยไม่ต้องวางศูนย์พิมพ์ลักษณะบล็อค


วิธีพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบเซมิบล็อค
พิมพ์เหมือนแบบบล็อคแต่กต่างกันส่วนเดียวคือต้องมีย่อหน้า 10 เคาะ

จดหมายธุรกิจไทยแบบราชการ

ส่วนต่าง ๆ ของจดหมายธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1. ส่วนต่าง ๆ ที่จดหมายจะต้องมี
- หัวจดหมาย
- วันที่ ปัด 1 บิด 2 จากหัวจดหมาย
- เรื่อง ปัด 1 บิด 2 จากวันที่ลงมา
- คำขึ้นต้น ปัด 1 บิด 2 จากเรื่องลงมา
- ตัวจดหมาย ปัด 1 บิด 2 มาพิมพ์ โดยข้อความย่อหน้า 10 เคาะ
- คำลงท้าย ปัด 1 บิด 2 จากตัวจดหมายลงมา
- ชื่อ ตำแหน่ง ของผู้ลงนามในจดหมาย ปัด 2 บิด 2 จากคำลงท้ายลงมา พิมพ์ชื่อ และ ปัด 1 ลงมาพิมพ์ ตำแหน่ง
- ชื่อย่ออ้างอิง ปัด 1 บิด 2 จากตำแหน่งลงมา

2. ส่วนพิเศษอื่นที่บางฉบับมีบางฉบับก็ไม่มี
- เลขที่ออกหนังสือ ปัด 1 บิด 2 จากหัวจดหมายมาพิมพ์
- ชื่อบริษัท ปัด 1 บิด 2 จากคำลงท้ายมาพิมพ์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ปัด 1 หรือ ปัด 1 บิด 2 จากชื่อย่ออ้างอิงมาพิมพ์

ตัวอย่างจดหมาย