ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ.2480-2547)

โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

2480 – 2485 อาจารย์นิล (นิลรัตน์) บรรณสิทธิ์วรสาส์น
2486 – 2490 อาจารย์ ม.ล.ประชุมพร ไกรฤกษ์
2490 – 2491 ประมาณ 1 ปี อาจารย์กรองทอง (วณิกนันทน์) สุรัสวดี

รักษาการ

2491 – 2494 อาจารย์กรองแก้ว (ปทุมานนท์) หัสดินทร์
2494 – 2500 อาจารย์เมี้ยนมาศ ควกุล
ตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลฝ่ายประถม
2499 – 2500 อาจารย์ผจงวาด วายวานนท์

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

2500 – 2501 อาจารย์ประสานสุข เลาหะจินดา

รักษาการแทนตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลฝ่ายประถม

2501 – 2502 อาจารย์ชิดชม กาญจนโชติ

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประถม

2502 – 2503 อาจารย์บุปผา สุวรรณพฤกษ์

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประถม

2503 – 2504 อาจารย์พวงรัตน์ ไชยศิริ

รักษาการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประถม

2504 – 2519 อาจารย์บุปผา สุวรรณพฤกษ์

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมสาธิต

2519 – 2523 ร.ท.เทอดสกุล ยุญชานนท์
2523 – 2524 ดร.อรสา ดิสสระ หัวหน้าภาคหลักสูตรและการสอน

ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมสาธิต

2524 – 2538 ผศ.บังอร ทองพูนศักดิ์ ตำแหน่งรองหัวหน้าคณะ

วิชาครุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียน

ประถมสาธิต และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

2538 – 2542 ผศ.บังอร ทองพูนศักดิ์
2542 – 2546 ผศ.ดร.เตือนใจ ทองสำริต
2546 – 2547 ผศ.อำพร มากรักษา ตำแหน่งรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิตฯ

2547 ผศ.วันดี ทองใหญ่ ณ อยุธยา ตำแหน่ง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิตฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2547 ผศ.อุบล เลี้ยววาริณ ตำแหน่ง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิตฯ

Copyright@2004 Primary Demonstration School Suansunantha Rajabhut University All rights reserved

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถ. อู่ทองใน แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม 10300