Home ประวัติ วิสัยทัศน์ ระเบียบการ ตารางกิจกรรม คณะัผู้บริหาร กลับสู่เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะศึกษา
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ราชวินิต วันนี้ (Today In Rachawinit School)

ทุนพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษา ของเยาวชน
ไม่ว่าเด็กเหล่านั้น ถือกำเนิดมาจากชนชั้นใด
พระองค์ทรงพระราชปรารภ ที่จะจัดตั้งโรงเรียน
ราชอุปถัมภ์ ให้เป็นที่เรียนของลูกข้าราชการ
สำนักพระราชวัง

ราชวินิตร่วมใจ
"งานราชวินิตร่วมใจ" เป็นงานที่จัดขึ้นโดย
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต จัดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 ความเป็นมาก่อนการ
จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต
ได้มีคณะบุคคล ผู้ปกครอง ครู นักสังคมสงเคราะห์
ของกรมสามัญศึกษา.....
Garden School
จากแนวคิดหลัก "เด็กเป็นสำคัญ" จึงได้
พยายามจัดทำบริเวณโรงเรียนทุกจุดให้ร่มรื่น
สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เพื่อนักเรียนจะได้เห็น
ภาพที่ดีและรักต้นไม้ นอกจากนั้นยังต้องการแก้
ปัญหาของประเทศไทย ในเรื่องภัยธรรมชาติ ที่
เป็นอยู่ในขณะนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชวินิต 291/1 ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2281-2156 โทรสาร 0-2282-9828
WebMaster : w_maunkot@hotmail.com