3. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
         นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละ
มาช่วยแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ซึ่งจะสรุปหลักการคำนวณทั่วไปดังนี้
1.  สมมุติตัวแปรในสิ่งที่ต้องการ
2.  สร้างสมการ หรือ สร้างสัดส่วน
3.  แก้สมการหรือแก้สัดส่วนหาค่าตัวแปร

ความหมายของร้อยละที่ควรทราบ
1. อัตราดอกเบี้ย 12% หมายความว่า   เงินต้น 100 บาท ในเวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 12 บาท
2. ขายของได้กำไร 20% หมายความว่า   ทุน 100 บาท ได้กำไร 20 บาท ขายไปราคา 120 บาท
3. ขายของขาดทุน 15% หมายความว่า   ทุน 100 บาท ขาดทุน 15 บาท ขายไปราคา 85 บาท

4. ลดราคาสินค้า 5% หมายความว่า   ติดราคาไว้ 100 บาท ลดให้ 5 บาท ขายไปราคา 95 บาท


มีตัวอย่างต่างๆเกี่ยวกับร้อยละให้นักเรียนได้ศึกษาตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
3.1  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ อย่างง่าย (ตัวอย่างที่ 1 - 3)
3.2  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ กำไร ขาดทุน ส่วนลด (ตัวอย่างที่ 4 - 6)
3.3  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ ที่ซับซ้อน (ตัวอย่างที่ 7 - 8)

ตัวอย่างที่ 1
กมลสอบได้สังคมได้ 95% ถ้าคะแนนเต็ม 180 คะแนน
จงหาว่ากมลสอบได้กี่คะแนน
วิธีทำ
สมมติให้   กมลสอบได้            X    คะแนน
จะได้    สัดส่วน
(คูณไขว้)
 
X x 100   =
180 x 95
X     =
X     =
171
ดังนั้น  กมลสอบได้ 171 คะแนน        Ans.

ตัวอย่างที่ 2
ทีมฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งแข่งขันชนะ 75% ของ
จำนวนครั้งที่ลงแข่งขัน ถ้าทีมนี้ลงแข่งขัน 24 ครั้ง จะชนะกี่ครั้ง
วิธีทำ
สมมติให้   ทีมที่ชนะ           Y    ครั้ง
จะได้    สัดส่วน
(คูณไขว้)
 
Y x 100   =
75 x 24
Y     =
X     =
18
ดังนั้น  ทีมฟุตบอลนี้ชนะการแข่งขัน   18  ครั้ง        Ans.

ตัวอย่างที่ 3
มีเป็ดทั้งหมด 250 ตัว เมื่อเป็ดโตขึ้นปรากฏว่าเหลือเป็ดเพียง
220 ตัว อยากทราบว่าเป็ดตายไปกี่เปอร์เซ็นต์ของเป็ดทั้งหมด
วิธีทำ
สมมติให้   เป็ดตายไป           K%
เป็ดตาย   =   250 - 220   =   30 ตัว
จะได้    สัดส่วน
(คูณไขว้)
 
K x 250   =
30 x 100
K     =
K     =
12
ดังนั้น  เป็ดตายไป 12%        Ans.

ทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อ 1 - 4

ตัวอย่างที่ 4
ฉันซื้อโทรทัศน์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ปิดไว้
ซึ่งคิดเป็นเงินส่วนลดได้ 750 บาท จงหาราคาที่ปิดไว้
วิธีทำ
ส่วนลด 15% คือ ปิดราคาขาย 100 บาท ลดราคา 15 บาท
ขายไป 85 บาท
สมมติให้   ราคาที่ปิดไว้           M  บาท
 
จะได้    สัดส่วน
(คูณไขว้)
 
M x 15   =
750 x 100
M     =
K     =
5,000
ดังนั้น  ราคาที่ปิดไว้  5,000 บาท        Ans.

ตัวอย่างที่ 5
ชายคนหนึ่งจองบ้านพร้อมที่ดินราคา 1,250,000 บาท
่เขาต้องชำระเงินดาวน์ล่างหน้า 25% ของราคาบ้านและที่ดิน
จงหาว่าเขาต้องจ่ายเงินดาวน์ จำนวนเท่าใด
วิธีทำ
เงินดาวน์ 25% คือ ขาย 100 บาท ชำระเงินดาวน์ 25 บาท
จะต้องชำระเพิ่ม 75 บาท
สมมติให้   จ่ายเงินดาวน์              R    บาท
 
จะได้    สัดส่วน
(คูณไขว้)
R x 100   =
25 x 1,250,000
M     =
M     =
312,500
ดังนั้น  เขาต้องจ่ายเงินดาวน์  312,500 บาท        Ans.
 

ตัวอย่างที่ 6
พ่อค้าซื้อสินค้ามาในราคา 1,250 บาท ขายไปในราคา
1,500 บาท จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
วิธีทำ
ราคาทุน 1,250 บาท           ราคาขาย 1,500 บาท
ได้กำไร 1,500 - 1,250 = 250 บาท
สมมติให้   ได้กำไร              F%
 
จะได้    สัดส่วน
(คูณไขว้)
 
F x 1,250   =
250 x 100
F     =
F     =
20

ดังนั้น  พ่อค้าได้กำไร   20%        Ans.


ทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อ 5 - 8

ตัวอย่างที่ 7
วิทยุเครื่องหนึ่งบอกขาย 1,350 บาท แต่ลดให้ผู้ซื้อเงินสด
่10% อยากทราบว่า ถ้าผู้ซื้อเงินสดนำไปขายต่อในราคา
1,300 บาท เขาจะได้กำไรหรือขาดทุนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
วิธีทำ
ลด 10% คือ ปิดราคาขาย 100 บาท ลดให้ 10 บาท ขายไป 90 บาท
สมมติให้   ส่วนลดของวิทยุ              W    บาท
จะได้    สัดส่วน
(คูณไขว้)
 
W x 100   =
10 x 1,350
W     =
W     =
135
ดังนั้น  ผู้ซื้อเงินสดได้ส่วนลด 135 บาท
แสดงว่า  ผู้ซื้อเงินสดซื้อวิทยุได้ในราคา 1,350 - 135 = 1,215 บาท
แต่นำไปขายต่อในราคา   1,300  บาท
ดังนั้น  เขาได้กำไร 1,300 - 1,215  =  85 บาท
ผู้ซื้อเงินสด  ซื้อมา 1,215 บาท    ขายได้กำไร   85   บาท
ให้ ผู้ซื้อเงินสด  ซื้อมา 100 บาท    ขายได้กำไร   H   บาท
 
จะได้    สัดส่วน
(คูณไขว้)
H x 1,215   =
100 x 85
H     =
H     =
6.9588... หรือ ประมาณ 7
ดังนั้น  ผู้ซื้อเงินสดนำไปขายต่อได้กำไรประมาณ 7%    Ans.

ตัวอย่างที่ 8
ขายสินค้าไปราคา 3,640 บาท ขาดทุน 9%
่จะต้องขายในราคาเท่าไร จึงจะได้กำไร 10%
วิธีทำ
ขายขาดทุน 9% คือ ราคาทุน 100 บาท ขายไป 100 - 9 = 91 บาท
หรือ ขายไป       91 บาท   จากทุนซื้อมา     100 บาท
ให้   ขายไป  3,640 บาท   จากทุนซื้อมา         P บาท
จะได้    สัดส่วน
(คูณไขว้)
P x 91   =
3,640 x 100
P     =
P     =
4,000
ดังนั้น  ราคาทุนของสินค้านี้ คือ     4,000  บาท
ต้องการขายให้ได้กำไร  10% คือ
ราคาทุน   100 บาท          ขายไป  100+10 = 110 บาท
ให้  ราคาทุน   4,000 บาท          ขายไป          A     บาท
 
จะได้    สัดส่วน
(คูณไขว้)
A x 100   =
4,000 x 110
A     =
A     =
4,400 บาท
ดังนั้น  จะต้องขายในราคา 4,400 บาท จึงจะได้กำไร 10%    Ans.

ทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อ 9 - 11