1. อัตราส่วนและร้อยละ

 
1. การเปลี่ยนรูปอัตราส่วนเป็นร้อยละ
          เมื่อต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนในรูปร้อยละ มีวิธีการเปลี่ยนให้อัตราส่วน
นั้น อยู่ในรูปของอัตราส่วนใหม่ ที่มีจำนวนหลังเป็น 100 แล้วจำนวนแรก จะ
เป็นค่า ของร้อยละตามต้องการ ซึ่งมีวิธีคิดอยู่หลายวิธี
เช่น
จงเขียน    17 : 25   ให้อยู่ในรูปร้อยละ
วิธีที่ 1
=
=
=
วิธีที่ 2
=
=
=
วิธีที่ 3
=
=
=
         นักเรียนจะเห็นว่า เราจะคิดโดยวิธีใด ก็จะได้คำตอบเหมือนกัน
เลือกใช้ตามความเข้าใจ   นะ!

 
2. การเปลี่ยนรูปร้อยละเป็นอัตราส่วน
          เมื่อต้องการเปลี่ยนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนทำได้โดยเขียนร้อยละนั้นให้เป็น
อัตราส่วน ที่มีจำนวนหลังเป็นร้อย   เช่น
25 %
=
=
=
1 : 4
16 %
=
=
=
4 : 25
80 %
=
=
=
4 : 5