9.  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
ข้อตกลง   ในแต่ละข้อนักเรียนจะตอบได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น ในการตอบ
           ห้าม
เว้นวรรค และทุกข้อจะจับเวลาในการทำด้วย
          ทำให้ครบนะค่ะและตั้งใจทำด้วยละ.

จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ (20 นาที)     
  (1)  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 2,500 คน เป็นนักเรียนชาย 1,600 คน   อยากทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมด
                     มีนักเรียนหญิง ร้อยละ        

  (2)  มีเป็ดทั้งหมด 250 ตัว เมื่อเป็ดโตขึ้นปรากฏว่าเหลือเป็ด เพียง 220 ตัว อยากทราบว่าเป็ดตายไปกี่เปอร์เซ็นต์ของเป็ดทั้งหมด
                    เป็ดตายไป %        

  (3)  กระติกน้ำใบหนึ่ง  ถ้าขายในราคา 200 บาท จะได้กำไร 25% จงหาราคาทุนของกระติกน้ำใบนี้
                     ราคาทุนของกระติกน้ำใบนี้  คือ บาท        

  (4)  เสื่อตัวหนึ่งปิดราคาไว้ 800 บาท เมื่อมีคนมาซื้อลดให้ 120 บาท ผู้ขายลดราคาเสื้อไปร้อยละเท่าใด
                    ผู้ขายลดราคาไป  ร้อยละ        

  (5)  ถ้าจิรานำเงินไปฝากธนาคาร 1,200 บาท ธนาราคคิดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 15 ต่อปี  จงหาว่าถ้าฝากเงินไว้นาน 6 เดือน จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร
                     จะได้ดอกเบี้ย บาท        

  (6)  ซื้อส้มมา 4,000 บาท ขายได้เงิน5,400 บาท ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
                    ได้กำไร %        

  (7)  แดงนำเงินไปฝากธนาคาร 11,200 บาท เมื่อครบ 1 ปี ธนาคารให้ดอกเบี้ย 896 บาท อยากทราบว่า ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละเท่าใด
                     ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ %        

  (8) พนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่งได้ค่านายหน้า 5% ของราคาสินค้า ถ้าขายสินค้าได้เงิน 60,000 บาท เขาได้รับค่านายหน้า เท่าใด
                    เขาได้รับค่านายหน้า บาท        

  (9)   ปิดราคาสินค้าไว้สงกว่าทุน 20% แต่ลดให้ผู้ซื้อ 5% จะได้กำไรร้อยละเท่าใด
                     ได้กำไร  ร้อยละ        

  (10)   แม่ค้าซื้อมะนาวมา 5 ผล 4 บาท ขายไป 4 ผล 5 บาท   ได้กำไรรอยละเท่าใด
                     ได้กำไร  ร้อยละ        

  (11)    พ่อค้าขายเสื้อไปราคาตัวละ 120 บาท ปรากฏว่าขาดทุน 20% ถ้าต้องการขายไปให้ได้กำไร 20% จะต้องขายเสื้อไปตัวละเท่าไร
                    จะต้องขายเสื้อไปตัวละ บาท