8.  การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละ
ข้อตกลง   ในแต่ละข้อนักเรียนจะตอบได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น ในการตอบ
           ห้าม
เว้นวรรค และทุกข้อจะจับเวลาในการทำด้วย
          ทำให้ครบนะค่ะและตั้งใจทำด้วยละ.

จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ (20 นาที)
      (1) 20%  ของ 750 เท่ากับเท่าใด        
      (2) 40% ของ 600 เท่ากับเท่าใด        
      (3) 80 เป็นกี่เปอร์เซนต์ของ 400 %     
       (4) กี่เปอร์เซนต์ของ 80 เท่ากับ 20 %     
       (5) 90 เป็น 30% จำนวนใด      
       (6) 12% ของจำนวนใด เท่ากับ 48      
       (7) 100 เป็นกี่เปอร์เซนต์ของ 400 %     
       (8) 70 เป็น 14%ของจำนวนใด      
        (9) 3% ของ 4% ของ 5 เป็นกี่เปอร์เซนต์ %     
       (10) 8% ของ 72 คิดเป็น 6% ของจำนวนใด