register

login now

forgot password?

register now

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (สามัญ)

รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์ รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์
ภาษาไทย 5 คณิตศาสตร์
Math (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
4
2
วิทยาศาสตร์
Science (สอนโดย ครูชาวต่างประเทศ)
3
2
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง)
4
ศิลปะ 1 นาฏศิลป์ 1
ดนตรี 1 การงานอาชีพ 1
เทคโนโลยี 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ภาษาอังกฤษ 5 ภาษาจีน 1
จริยศึกษา 2 คริสตศาสตร์ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมเนตรนารี 1
กิจกรรมชมรม 1
รวมเวลาทั้งสิ้น 40 คาบ/สัปดาห์
อัตราค่าเทอม
ภาคเรียนที่ 1 ยังไม่มีข้อมูล โปรดติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร :0 2-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ภาคเรียนที่ 2 ยังไม่มีข้อมูล โปรดติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร :0 2-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
รวมทั้งสิ้น - บาท

**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.