register

login now

forgot password?

register now

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปะ

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์ รายวิชา/กิจกรรม คาบ/สัปดาห์
ภาษาไทย 1.0 ภาษาไทย 1.0
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5
ออกแบบเทคโนโลยี 0.5 ออกแบบเทคโนโลยี 0.5
วิทยาการคำนวณ 0.5 วิทยาการคำนวณ 0.5
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5
นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ 0.5 นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์ 0.5
การงานอาชีพ 0.5 การงานอาชีพ 0.5
ภาษาอังกฤษ 1.0 ภาษาอังกฤษ 1.0
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม
ศิลปะ 3.0 ศิลปะ 3.0
การอ่านเชิงพัฒนา 1.0 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 1.0 หน้าที่พลเมือง 0.5
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1.0 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1.0
ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย 1.0
กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา กิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา
จริยศึกษา จริยศึกษา
ศริสตศาสตร์ ศริสตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน
- ชมรม - ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมจำนวน 15.5 หน่วยกิต รวมจำนวน 16.0 หน่วยกิต
อัตราค่าเทอม
ภาคเรียนที่ 1 ยังไม่มีข้อมูล โปรดติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร :0 2-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ภาคเรียนที่ 2 ยังไม่มีข้อมูล โปรดติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร :0 2-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
รวมทั้งสิ้น - บาท

**ราคาข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายธุรการ โทร : 02-465-0954 ต่อ 0 , 02-890-0977-78 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.