หมวดบัญชี

  หมวดบัญชี พณิชยการสุโขทัย

 

แผนผังหมวดบัญชี

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหมวดบัญชี

ทีมงานหมวดบัญชี

กิจกรรมคลีนิกบัญชี

โอกาสและความก้าวหน้าของผู้ศึกษาวิชาการบัญชี

 

   แผนผังหมวดบัญชี

 

     แผนผังหมวดบัญชี

 

   แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหมวดบัญชี

 

 

          หมวดบัญชีรับนโยบายการจัดการเรียนการสอนจากทางโรงเรียน เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอน เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งเป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชาของหมวดบัญชี นั่นคือต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับนโยบาย “ เก่ง ดี มีสุข ” และปรัชญาโรงเรียน “ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมจริยธรรม เลิศล้ำวิชาการ ใฝ่การศึกษา สรรค์สร้างพัฒนาสังคม ” รวมไปถึงคำขวัญการเรียนการสอนของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2544 “ มารยาทดี วจีไพเราะ เหมาะกับโอกาส ” สรุปเป็นภาพรวม คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้ เชิงวิชาการ เชิงคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านกาย วาจา ใจ ให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน

สรุปเป็นแนวทางการการจัดการเรียนการการสอน ดังนี้คือ

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือมีการสร้างกิจกรรมให้นักเรียนเกิดความคิด เกืดทักษะ การนำไปใช้ วิเคราะห์สังเคราะห์ตัวเองได้ตามศักยภาพ และความสามารถของผู้เรียน

2. การจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักและประยุกต์รูปแบบ CIPPA Model คือ สร้างค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ( C = Construct ) มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งความรู้หลากหลาย ( I = Interaction ) มีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายอย่างเหมาะสมกับวัยและความสนใจ ( P = Physical Participation ) ได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ( P = Process Loaning ) นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ( A = Application ) ครบกระบวนการในแต่ละหน่วยการเรียน และครบเนื้อหาวิชาเรียน

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพสังคม การเมือง การปกครอง และสภาพต่าง ๆ ในเหตุการณ์ปัจจุบัน และทั้งให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพปัญหา สภาพชีวิต ของผู้เรียนในโรงเรียนและในแต่ละชั้นเรียนให้มากที่สุด


   ทีมงานหมวดบัญชี

 

รายชื่อสมาชิกหมวดบัญชี

อาจารย์ สมหญิง พลอยงาม

หัวหน้าหมวดบัญชี ดูแลงานพัฒนาผลงานครูและนักเรียน


   

อาจารย์ วัชรินทร์ หอมประเสริฐ

ดูแลงานห้องปฏิบัติการบัญชี


   

อาจารย์ สายพิณ เดชเรือง

ดูแลงานศึกษาดูงานและกิจกรรมภายใน

   

อาจารย์ จิตติมา ศรีแก้ว

ดูแลประสานงาน

 

   

อาจารย์ อรทัย โพธิ์เสถียร

ดูแลงานทักษะภายในและภายนอก

 

   

อาจารย์ สมหวัง เพิ่มสว่าง

ดูแลงานพัฒนาผลงานครูและนักเรียน

 

   

อาจารย์ ธนาลักษณ์ ชอบสูงเนิน

ดูแลห้องปฏิบัติการบัญชี

 

   

อาจารย์ เนตรชนก โพธิ์สวรรค์

เลขานุการ : ดูแลงานศึกษาดูงานและกิจกรรมภายใน

 

   

 

   กิจกรรมคลีนิกบัญชี

 

 

กิจกรรมคลีนิคบัญชี


ความเป็นมา

เกิดขึ้นเนื่องมาจาก ช่วงเวลาระหว่างวัน มีนักเรียนหลาย ๆคน ที่เรียนวิชาบัญชีภายในห้อง แล้วเกิดมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจ และไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง เข้ามาสอบถาม หรือให้อาจารย์ภายในหมวดวิชาบัญชี ช่วยอธิบาย หรือให้คำชี้แจงในข้อสงสัยนั้น จึงเกิดเป็น “ กิจกรรมคลีนิคบัญชี ” ขึ้น

วัตถุประสงค์

กิจกรรมคลีนิคบัญชี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ช่วยแนะนำและให้ความรู้แก่นักเรียนนอกเวลาเรียน
2. ให้นักเรียนรู้จักใฝ่รู้และใฝ่เรียน
3. ให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนมากขึ้น
4. ให้นักเรียนรู้จักหาความรู้เพิ่มเติม

ลักษณะการจัดกิจกรรม

เมื่อนักเรียนเข้ามาสอบถามข้อสงสัยใด ๆ อาจารย์ที่อยู่ ณ ขณะนั้น จะเป็นผู้ตอบข้อสงสัยนั้น ๆ หรือ ถ้าหากนักเรียนต้องการจะติดต่อสอบถามกับอาจารย์ท่านใดโดยตรง ก็ให้จัดทำบัตรนัด แล้วมาพบได้ในวันถัดไป

เวลาปฏิบัติกิจกรรม

ตั้งแต่เวลา 7.00 - 17.30 น.


   แผนผังหมวดบัญชี

 

 

โอกาสและความก้าวหน้าของผู้ศึกษาวิชาการบัญชี

วิชาการบัญชีไม่สามารถจะแยกออกจากธุรกิจการค้า การเงินและธนาคาร ฉะนั้นผู้ที่เรียนวิชาบัญชีจึงมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพทางการค้าและกิจการที่เกี่ยวกับการเงินทั้งที่เป็นกิจการของเอกชนหรือของรัฐบาล การเงินและการบัญชีก็ย่อมมีความจำเป็นในการให้ข้อมูลทางการเงิน เมือมีการรับและจ่ายเงินจะต้องมีการบันทึกบัญชี ฉะนั้นผู้ที่ศึกษาวิชาบัญชีจึงมีโอกาสดีที่จะก้าวหน้าในอาชีพของตนได้ ถ้าได้ศึกษาจนจบปริญญาตรีทางการบัญชี ดังต่อไปนี้

          1. ทำบัญชีของตนเอง ผู้ที่มีความรู้ทางบัญชีสามารถบันทึกรายได้รายจ่ายของตนเองได้บัญชีจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว เพราะทำให้ทราบว่ามีรายได้และรายจ่ายเท่าใด อันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการเก็บออม หรือลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง บุคคลที่มีกิจการค้าของตนเอง ถ้าสามารถทำบัญชีด้วยตนเอง ก็จะเป็นการประหยัดรายจ่ายโดยไม่ต้องจ้างคนอื่นมาทำบัญชีให้ และป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี

          2. เป็นพนักงานบัญชีและการเงิน ในองค์การธุรกิจขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี โดยเฉพาะผู้บริหารหรือเจ้าของย่อมมีงานมากไม่สามารถจะทำบัญชีด้วยตนเอง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างคนอื่นมาทำบัญชีให้กิจการ ยิ่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่ค้าขายระหว่างประเทศมีกิจการค้าสลับซับซ้อนหรือเป็นกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเพื่อขาย ความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องหาผู้ทำบัญชีที่ชำนาญย่อมมีมากขึ้น

          3. รับราชการ สถานที่ราชการของรัฐบาลทุกแห่งต้องมีการรับเงินและจ่ายเงินซึ่งเป็นหน้าที่ของกองคลัง เมื่อผู้มีความรู้ทางบัญชีไม่ประสงค์จะทำงานเกี่ยวกับการค้าก็ย่อมทำงานราชการได้ ยิ่งถ้าสามารถรับราชการในกรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร หรือกระทรวงการคลังก็จะทำให้ได้ใช้วิชาบัญชีมากยิ่งขึ้น

          4. ประกอบอิสระ เนื่องจากวิชาการบัญชีเป็นศิลป์และเป็นวิชาการที่จะต้องปรับปรุงให้ก้าวหน้าทันความเจริญของบ้านเมืองอยู่เสมอ ผู้ที่จะประกอบการค้าย่อมมีภาระมากหากลงมือทำบัญชีด้วยตนเองจะทำให้ต้นทุนสูงและได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร จำเป็นจะต้องจ้างคนอื่นมาทำบัญชีให้ อาจจ้างชั่วคราว หรือจ้างเป็นงวด ๆ ก็ได้
ถ้าเป็นธุรกิจที่กฎหมายบังคับไว้ว่าต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นผู้เซ็นรับรองเอกสารหรืองบการเงินของกิจการ ก็จะทำให้งานอาชีพทางด้านบัญชีกว้างขวางยิ่งขึ้น

          5. ผลพลอยได้จากการเรียนวิชาบัญชี ผู้มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีย่อมจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งการบริหารหรือจัดการทางธุรกิจได้ เพราะการบัญชีเป็นหัวใจของกิจการค้า นอกจากนี้ในอาชีพทางฝ่ายขาย จะเป็นการขายสินค้าหรือทางด้านอื่น ๆ เช่น ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ผู้มีความรู้ทางบัญชีจะมีโอกาสดีกว่า ยิ่งปัจจุบันนี้เนื่องจากตำแหน่งหน้าที่ในทางราชการมีน้อย คนส่วนมากนิยมหันมาประกอบอาชีพทางการค้า โดยเฉพาะการธนาคารเป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ทางบัญชีเป็นอันมากทีเดียว ยิ่งมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ยิ่งได้เปรียบและเงินเดือนค่อนข้างสูง


กลับขึ้นด้านบน