ค่ายคุณธรรม Learning Camp นำความรู้สู่ห้องเรียน ระดับ ปวช.3

เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และหมวดวิชาต่างๆ จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม Learning Camp นำความรู้สู่ห้องเรียน ระดับ ปวช.3 ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีกิจกรรมดังนี้

- นำความรู้ สู่ห้องเรียน บริการวิชาการแก่ชุมชนแต่ละสาขา อาทิ สอนบัญชีร้านค้าและการออม ฝึกอาชีพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ ให้กับชุมชนและโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนห้วยยางมิตรภาพ 35 โรงเรียนประชาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง และชุมชนต่างๆ รอบๆ อ. ทับสะแก

- ศึกษาโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย

- กิจกรรมจิตอาสา

- ท่องตลาดเพลินวาน

- สักการะวีรกษัตริย์ไทย 7 พระองค์ ณ. อุทยานราชภักดิ์

- ไหว้พระขอพร ต้อนรับปีใหม่ ณ.วัดห้วยมงคล

Click a picture to see a larger view.