ปัจฉิมนิเทศการฝึกงาน ของนักเรียนและนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ งานนิเทศ และหมวดต่างๆ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การฝึกงานของนักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีการเชิญสถานประกอบการต่างๆมา feed back รวมไปถึงแนวโน้มความต้องการในอนาคตให้นักเรียนทราบ

Click a picture to see a larger view.