โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบุคลากรได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในหัวข้อ"เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"

Click a picture to see a larger view.