โครงการอบรมหัวข้อ"การออกข้อสอบตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายบุคลากร จัดอบรมในหัวข้อ"การออกข้อสอบตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร" โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ผู้สอนนำความรู้มาปรับใช้ในการออกข้อสอบให้ตรงตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา วิชิตกิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร และอาจารย์สุกฤตา พลอยงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Click a picture to see a larger view.