พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประนอม เนติพุทธาวรกุล หัวหน้าหมวดพื้นฐาน อาจารย์ภูริชชนาฎ นรินทร์สรศักดิ์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร และอาจารย์กาญจนา วิชิตกิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560

Click a picture to see a larger view.