ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น อ.วรัญญา พรรณกมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และครูดีเด่น อ.มาริษา ภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม ประจำปี 2560 ซึ่งเข้ารับรางวัลในวันที่ 13 มกราคม 2561 ในงานเลี้ยงสายสัมพันธ์วันครู ที่ผ่านมา

Click a picture to see a larger view.