กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ทางวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่

Click a picture to see a larger view.